ขอใบกำกับภาษี

เงื่อนไขการขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
1. สามารถแก้ไข ชื่อ-สกุล / ที่อยู่ / เบอร์โทร ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
**ไม่สามารถแก้ไขเลขบัตรประจำตัวประชาชน และ เลขทะเบียนนิติบุคคลได้
2. สามารถขอใบกำกับภาษีย้อนหลังและขอทำการแก้ไขภายใน 7 วัน (นับจากวันที่ชำระเงิน)

วิธีการขอใบกำกับภาษี


1.คลิกเลือก เพื่อขอใบกำกับภาษี
2.อ่านเงื่อนไข และคลิกปุ่มรับทราบ
3.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
4.ตรวจสอบความถูกต้อง
5.คลิกดำเนินงานต่อ
6.สั่งซื้อจนจบขั้นตอน
7.รอระบบดำเนินการภายใน 24 ชม.
8.คลิกเพื่อโหลดใบกำกับภาษี

*หลังจากดำเนินการขอใบกำกับภาษี ภายใน 24 ชม. ท่านจะสามารถดาวน์โหลดใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่หน้า “รายละเอียดการสั่งซื้อ”


วิธีขอใบกำกับภาษีย้อนหลัง

1.เลือกบัญชีของฉัน
2.เลือกประวัติการสั่งซื้อ
3.คลิกขอใบกำกับภาษี
4.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
5.ตรวจสอบความถูกต้อง
6.รอระบบดำเนินการ ภายใน 24 ชม.
7.คลิกเพื่อโหลดใบกำกับภาษี

*สามารถขอใบกำกับภาษีย้อนหลังได้ภายใน 7 วัน (นับจากวันที่ชำระเงิน)
*หลังจากดำเนินการขอใบกำกับภาษีย้อนหลัง ภายใน 24 ชม. ท่านจะสามารถดาวน์โหลดใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่หน้า “รายละเอียดการสั่งซื้อ”


วิธีแก้ไขใบกำกับภาษี

1.เลือกบัญชีของฉัน
2.เลือกประวัติการสั่งซื้อ
3.คลิกแก้ไขใบกำกับภาษี
4.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
5.ตรวจสอบความถูกต้อง
6.รอระบบดำเนินการภายใน 24 ชม.
7.คลิกเพื่อโหลดใบกำกับภาษี

*หลังจากดำเนินการแก้ไขใบกำกับภาษี ภายใน 24 ชม. ท่านจะสามารถดาวน์โหลดใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่หน้า “รายละเอียดการสั่งซื้อ”
*สามารถทำการแก้ไขใบกำกับภาษีได้ภายใน 7 วัน (นับจากวันที่ชำระเงิน)