พระพุทธรูป
พระบูชา หมายถึง รูปที่สร้างขึ้นแทนองค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อกราบไหว้บูชา พระพุทธรูป พระบูชา อาจใช้การแกะสลักจากวัสดุต่าง ๆ เช่น ศิลา งา ไม้ หรือวัสดุอื่น ๆ นอกจากนี้ยังอาจใช้การปั้นหรือหล่อด้วยโลหะก็ได้ โดยทั่วไป คำว่า พระพุทธรูป พระบูชา มักจะหมายถึง รูปขนาดใหญ่พอที่จะวางบูชาได้ สำหรับรูปขนาดเล็กมักจะเรียกว่า พระเครื่อง อย่างไรก็ตาม ทั้งสองแบบสามารถเรียกว่า พระพุทธรูป พระบูชา ได้เช่นกัน

พระพุทธรูป พระบูชา (91 สินค้า)

แสดง  30 60 90
  • 1
แสดง  30 60 90
  • 1
ของบูชาพระที่บ้าน ของบูชา พระพุทธรูป พระบูชา
ธูป 3 ดอก หมายถึง การบูชาพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ 
เทียน 2 เล่ม หมายถึง พระธรรมวินัยหรือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 
ดอกไม้หรือพวงมาลัย หมายถึง การสักการะพระสงฆ์ 
น้ำเปล่า หมายถึง การระลึกถึงน้ำพระทัยของพระพุทธเจ้า
ผลไม้ และขนมหวาน (จะถวายหรือไม่ก็ได้)

บทสวดบูชาพระพุทธรูป พระบูชาในบ้าน
ก่อนเริ่มสวดมนต์ควรทำจิตใจให้สงบนิ่ง ตั้งสมาธิ พร้อมกล่าวคาถาบูชาพระในบ้าน โดยเริ่มจากการตั้งนะโม 3 จบ ดังนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

1. คําบูชาพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ
พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ)
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม (กราบ)
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)

2. คำถวายดอกไม้ธูปเทียน
อิมานิ มะยัง ภันเต ทีปะธูปะปุปผะวะรานิ ระตะนัตตะยัสเสวะ
อะภิปูเชมะ อัมหากง ระตะนัตตะยัสสะ ปูชา ทีฆะรัตตัง หิตะสุขาวะหา
โหตุ อาสะวักขะยัปปัตติยา
อะหัง พุทธัญจะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อิเมหิ สักกาเรหิ สักกัจจัง อะภิปูชะยามิ 
ข้าแต่พระคุณเจ้าทั้งหลายผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาธูปเทียน
และดอกไม้อันประเสริฐเหล่านี้ แก่พระรัตนตรัย กิริยาที่บูชาแก่พระรัตนตรัยนี้
จงเป็นผลนำมาซึ่งประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน
จงเป็นไปเพื่อให้ถึงซึ่งพระนิพพาน เป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะกิเลส เทอญ ฯ

3. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
"อะหัง สุขิโต โหมิ"  
ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
"อะหัง นิททุกโข โหมิ"
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์
"อะหัง อะเวโร โหมิ"
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร
"อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ" 
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง
"อะหัง อะนีโฆ โหมิ"
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ 
"อะหัง สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ" 
ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด

4. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
"สัพเพ สัตตา"
สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น
"อะเวรา โหนตุ" 
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
"อัพพะยาปัชฌา โหนตุ" 
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
"อะนีฆา โหนตุ"
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
"สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ"
จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

5. บทแผ่ส่วนกุศล
"อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร"
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้ามีความสุข
"อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย"
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข
"อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา"
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข
"อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา"
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข
"อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา"
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข
"อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี"
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข
"อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา"
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

6. คําสวดลาของไหว้ พระพุทธรูป พระบูชา
ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าวคำบูชาว่า
เสสัง มังคะลายาจานิ
ลูกขอส่วนที่เหลืออันเป็นมงคล เพื่อยังประโยชน์เพื่อความสุขความเจริญแก่ลูกด้วยเถิด
การไหว้พระพุทธรูป พระบูชาที่บ้าน สามารถทำได้ทุกวัน ไม่จำเป็นจะต้องทำเฉพาะวันสำคัญทางศาสนาเท่านั้น ที่สำคัญการท่องบทสวดมนต์ไหว้พระ
ยังเป็นการช่วยให้จิตใจสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน มีสมาธิมากขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็อย่าลืมนำคาถาบูชาพระพุทธรูป พระบูชาในบ้านที่นำมาฝากในวันนี้ไปไหว้พระกันนะครับ